Stel cookie voorkeur in

Zorgniveau

Zorg voor uw kind op onze Brede school

Ieder kind leert op zijn of haar eigen manier, op basis van eigen capaciteiten, temperament en interesses. U zult begrijpen, een klas met 25 leerlingen kan in dat opzicht een aardige kleurenwaaier zijn. Het kan variëren van ‘het leren gaat helemaal vanzelf, geen enkele zorg nodig’ tot en met ‘er is grote zorg om de ontwikkeling van dit kind’. Dat laatste is gelukkig niet vaak het geval.

De school heeft de taak om alle mogelijke zorg m.b.t. de leerling te signaleren en om er iets aan te doen. We doen dat op een bepaalde manier. Een werkwijze overigens, die door alle scholen in Nijmegen zo is afgesproken. Het idee is: wat de school zelf kan, doet de school zelf, wat de school niet kan bieden, wordt door specialisten geboden.

Op het Kleurrijk hebben wij onze zorgroute ingericht op 4 niveaus:

 Zorgniveau 1 – goed onderwijs in de groep

 Zorgniveau 2 – extra zorg in de groep

 Zorgniveau 3 - specifieke interventies binnen de school door zorgspecialisten intern en extern

 Zorgniveau 4 - verwijzing naar een andere onderwijssetting omdat de grenzen van de zorg worden    

     overschreden en het Kleurrijk niet aan de zorgplicht kan voldoen.

 

Zorgniveau 1

Leerkrachten leveren passend onderwijs en leveren daarmee een cruciale bijdrage aan een positieve ontwikkeling van leerlingen op het gebied van leren, werkhouding en sociaal-emotioneel functioneren. Met andere woorden: het is de leerkracht die ertoe doet.

De leerkracht laat zien dat hij/zij:

 een kwalitatief goede instructie kan geven;

 kennis heeft van de leerlijnen en de referentieniveaus;

 gerichte feedback kan geven;

 kwalitatief goede methoden en materialen gebruikt en in staat is om hierbij nadrukkelijk geschikte materialen in te zetten;

 goed zicht heeft op de onderwijsbehoefte van alle leerlingen en daar doelgericht op in kan spelen, middels het werken met groepsplannen;

 een voorbereide en stimulerende leeromgeving creëert en daarbij gebruik maakt van goed klassenmanagement.

De leerkrachten stemmen de verschillende onderwijsbehoeften van leerlingen af binnen een groepsplan.

Zorgniveau 2

We willen het onderwijs doelgericht en effectief af stemmen op de verschillende onderwijsbehoeften van alle leerlingen door het creëren van een uitdagende en kwalitatief goede leeromgeving.

De leerkracht laat naast de basishouding zien dat hij/zij:

 vroegtijdig kan signaleren en interveniëen;

 kan variëen in instructie en leertijd;

 zorgt voor een optimale en effectieve leertijd voor alle leerlingen;

 passende doelen kan formuleren;

 prioriteiten kan stellen.

Dit alles is terug te zien in het groepsplan. Ontwikkelingen worden gemonitord. Waar nodig worden plannen bijgesteld.

Zorgniveau 3

Als een leerling herhaald onvoldoende profiteert van een groepsplan, wordt de leerling aangemeld voor een leerlingbespreking met de intern begeleider.

Tijdens de leerlingbespreking staan de volgende vragen centraal:

1. Wat gaat goed en wat moeilijk?

2. Hoe zou het kunnen komen dat de situatie nu zo is?

3. Weten we al genoeg om de vragen te beantwoorden?

4. Wat betekent de analyse voor de aanpak?

5. Wat zijn de ondersteuningsbehoeften van de leerkracht?

6. Wie doet wat, waarom, hoe en wanneer?

De leerlingbespreking levert een plan van aanpak op, waarbinnen helder wordt geformuleerd wie wat doet op welk moment. Doelen zijn duidelijk opgenomen in het plan.

Als blijkt dat dit plan van aanpak niet voldoende oplevert, kan een leerling aangemeld worden bij het Brede School Ondersteunings Team (zie bijlage 1: ondersteuningsprofiel het Kleurrijk). Hiervoor wordt een groeidocument ingevuld. Is een leerling besproken binnen het BSOT dan worden de handelingsadviezen die hier zijn gegeven opgenomen in het plan van aanpak.

Wie kunnen betrokken zijn bij een plan van aanpak in zorgniveau 3?

 de ouders/verzorgers van de betreffende leerling

 de leerkracht van de leerling (bij het plan en in de uitvoer)

 de intern begeleider

 de orthopedagoog van de stichting

 externe deskundigen

 de onderwijsassistent (in de uitvoer)

Vanzelfsprekend is de keuze voor inzet van ‘extra handen’ afhankelijk van wat nodig is.

Individuele handelingsplannen worden consequent geëvalueerd en waar nodig en mogelijk wordt het voorgenomen handelen bijgesteld.

Zorgniveau 4

Als de voorgaande stappen van de route onvoldoende effect hebben, kan het nodig zijn de leerling te verwijzen. Voor een verwijzing naar het Speciaal Basis Onderwijs of Speciaal Onderwijs, zijn we momenteel aangewezen op de Commissie van Toelaatbaarheid (CTL). Deze commissie maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Stromenland.