Stel cookie voorkeur in

Ontwikkelingsperspectief

Ontwikkelingsperspectief

Niet alle kinderen zijn in staat om aan het einde van de basisschoolloopbaan te voldoen aan de eindtermen. Voor deze groep kinderen wordt het ontwikkelingsperspectief ontwikkeld. In het SBO is deze werkwijze al bekend, maar binnen het basisonderwijs hebben wij ook de verplichting om in een aantal gevallen een ontwikkelingsperspectief op te stellen. Er wordt dan een individuele leerlijn bepaald voor een leerling met een specifieke onderwijsbehoefte.

Het werken vanuit een ontwikkelingsperspectief levert een bijdrage aan:

 het vergroten van de opbrengstgerichtheid van het onderwijs (kwaliteitszorg);

 het doelgericht plannen van het onderwijs aan leerlingen;

 het maken van beredeneerde keuzes in leerlijnen en onderwijsaanbod;

 een betere afstemming met ouders en leerling over wat de school wil bereiken;

 een goede overgang naar het voortgezet (speciaal) onderwijs.

Op onze school signaleert de leerkracht in samenwerking met de intern begeleider de behoeften voor het opstellen van een ontwikkelingsperspectief.

Hierbij gelden de volgende criteria:

 Eindniveau groep 7 zal door de leerling voor een bepaald vakgebied niet behaald worden (criterium

     inspectie.) Zo’n leerling krijg vaak later een LWOO (leerwegondersteuning) indicatie.

 Voor de leerling bestaat de verwachting dat hij/zij zal uitstromen naar basis/kader, praktijkonderwijs of 

     voortgezet speciaal onderwijs.

Een individuele leerlijn

 is gebaseerd op de standaardleerlijn aan alle leerlingen (gezien het ontwikkelingsperspectief van deze   

     leerling)

 bevat de doelen uit de standaardleerlijn die daarnaast relevant zijn voor alle leerlingen

 bevat doelen die relevant zijn voor deze leerling

 geeft weer wat de tussendoelen zijn

 geeft weer wanneer deze tussendoelen behaald moeten worden (per jaar)

Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen in de school

Om leerlingen goed en op basis van hun onderwijsbehoeften te kunnen begeleiden, is het belangrijk dat de ontwikkeling van de leerlingen zorgvuldig wordt gevolgd. Op het Kleurrijk gebeurt dat door:

 interactie met leerlingen: al pratend en delend leert een leerkracht veel over de manier waarop een leerling

     leerstof verwerkt

 observatie

 het nakijken van verwerkingsopdrachten die door leerlingen zijn gemaakt

 het bespreken van gemaakt werk met de leerlingen en het achterhalen van strategieën die door leerlingen

     zijn gebruikt

 het analyseren van toetsresultaten van zowel methodegebonden als niet-methodegebonden toetsen

     (vanuit het Cito LOVS)

 het maken van trendanalyses

 het begeleiden van de leerlingen tijdens de instructie, maar ook tijdens de verwerking van de leerstof

Alle gegevens die wij over leerlingen verzamelen, op zowel cognitief als sociaal-emotioneel gebied worden digitaal opgeslagen in ons registratiesysteem Parnassys. Binnen dit systeem kunnen we resultaten opslaan, notities maken en tevens is het mogelijk om gegevens uit verschillende andere digitale systemen te koppelen aan onze gegevens. Daarnaast kunnen we op verschillende niveaus de ingevoerde gegevens oproepen en trendanalyses maken.

De sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen volgen wij natuurlijk door goed te observeren en in gesprek te gaan met de leerlingen middels de zogenaamde ‘kindgesprekken’. We volgen de ontwikkeling ook middels het observatie-registratie systeem KIJK en Viseon.

Regelmatig delen we onze bevindingen met ouders/verzorgers. De eerste keer in het schooljaar doen we dat tijdens de welzijnsgesprekken. Hierin staat de sociaal-emotionele ontwikkeling en het functioneren in de groep centraal. Daarna worden nog oudergesprekken georganiseerd naar aanleiding van de rapporten. Vanzelfsprekend worden ouders/verzorgers tussentijds uitgenodigd voor een gesprek wanneer daar – bijvoorbeeld vanuit zorg – aanleiding toe is. Het betrekken van ouders bij de ontwikkeling van hun kind, en de aanpak die wij voor ogen hebben, vinden wij heel belangrijk. Ouders kennen hun kind immers zelf het best en zijn in die zin een hele waardevolle gesprekspartner, maar ook een partner die een mooie bijdrage kan leveren aan de ondersteuning van hun kind.

Ouders mogen zelf ook altijd een gesprek aanvragen. Daar maken wij graag tijd voor vrij.