Stel cookie voorkeur in

MedezeggenschapsRaad

MedezeggenschapsRaad

 

De MR is een wettelijk overlegorgaan en regelt de inspraak bij beslissingen van de school. De rechten en de plichten van zowel de oudergeleding als de personeelsgeleding van de MR liggen vastgelegd in de ‘Wet Medezeggenschap op Scholen’. Dit is verder uitgewerkt in het MR-statuut van de Stichting St. Josephscholen (SJS) en het MR-reglement. Hierin staat ook vermeld hoe de MR-leden worden gekozen.

 

Op Brede school het Kleurrijk streeft de MR naar een samenstelling van de oudergeleding, die een afspiegeling vormt van de gemixte populatie aan leerlingen.

Daarbij spreekt de MR een sterke voorkeur uit voor de volgende verdeling:

ouder met een oorsprong in het Willemskwartier

ouder met een niet-westerse achtergrond.

ouder, vrije invulling.

 

Op school worden voortdurend beslissingen genomen.

Het schoolbestuur en de schoolleiding zijn verantwoordelijk voor beslissingen die zowel onderwijsgerelateerd als meer praktisch zijn. Besluiten die de directie en/of het schoolbestuur neemt, worden voorgelegd aan de MedezeggenschapsRaad (MR).

Deze bestaat uit 3 ouders en 3 leerkrachten.

 

Naast de MR heeft de Stichting St. Josephscholen (SJS) een Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR). De GMR heeft een adviesfunctie en instemmingsrecht t.a.v. besluiten genomen door het bestuur.

 

Verslaglegging

Jaarlijks verantwoorden wij ons ook aan u.

In een verslag geven wij een helder overzicht van de activiteiten van het afgelopen jaar.

 

Contact

U kunt op verschillende manieren met de MR-leden, zowel ouder - als leerkrachtgeleding, in contact komen:

via de mail aan de MR-leden (MR@bshetkleurrijk.nl)

aanspreken op school of elders

vergadering bijwonen: elke vergadering van de MR is in principe openbaar (neem s.v.p. voorafgaand aan een vergadering contact op met één van de MR-leden indien u een vergadering wilt bijwonen)

 

Notulen

Als u notulen/statuten wilt inzien, kunt u ook via bovenstaande manieren met ons in contact komen.

 

 

Meer informatie

Vergaderdata 2019 - 2020

Deze data volgen nog zodra we deze met de MR-leden definitief hebben gemaakt.

 

MR-leden

Namens de school:

Esther Peters

Marloes Derickx,

Lindy Nelissen

 

Namens de ouders

Tom, vader van Melle

Trui, moeder van Binck

Hanim, moeder van Metehan en Ecrin