Stel cookie voorkeur in

Leerplicht en verlof

Verlof in verband met hulp aan het kind door derden

Het kan voorkomen dat uw kind hulp nodig heeft, die de school niet kan bieden. Om die hulp te krijgen zou het kind bijvoorbeeld eens per week naar de praktijk van een orthopedagoge moeten. De school kan meewerken aan die hulp en het kind toestaan eens per week te verzuimen.

Hiervoor zijn speciale regels:

 • De ouders vragen schriftelijk toestemming aan de directeur. In dat verzoek leggen ze precies uit waarom hulp van derden nodig is. Als de ouders informatie hebben die hun verzoek ondersteunt - bijvoorbeeld diagnostische onderzoeksverslagen - dan kunnen ze dit meesturen.
 • In het verzoek staan naam, adres en telefoonnummer van de hulpverlenende praktijk.
 • De directeur van de school beslist of er inderdaad sprake is van 'school overstijgende problematiek'.
 • De directeur van de school bekijkt het verzoek, samen met de intern begeleider en de groepsleerkracht.
 • De directeur besluit over het verzoek en deelt dat schriftelijk mee aan de ouders.
 • Krijgen de ouders toestemming, dan kunnen zij contact zoeken met de hulpverlenende praktijk.
 • De school en de hulpverlenende praktijk maken afspraken over tijdstip en frequentie van de consulten. De school zal altijd vragen om de hulp zo min mogelijk ten koste te laten gaan van de lestijd op school.

Vakantieverlof

In verband met de specifieke aard van het beroep van de ouders kan een verzoek om verlof buiten de reguliere schoolvakanties worden ingediend. Uit dit verzoek moet blijken dat in geen enkele reguliere schoolvakantie het gezin gezamenlijk 2 weken vakantie kan houden. Bij dit verzoek moet een werkgeversverklaring worden bijgevoegd waaruit de specifieke aard van het beroep blijkt. Het betreft doorgaans beroepen in de toeristische industrie.
De eerste twee weken van het schooljaar kan geen verlof worden opgenomen.

Verzuimoverzicht

Als de school een verzuimmelding doet, moet zij ervoor zorgen dat de leerplichtambtenaar het verzuimoverzicht van de betreffende leerling ontvangt. In dit verzuimoverzicht is duidelijk aangegeven voor welk soort verzuim de melding gedaan wordt

Frequent ziekmelden

School kan regelmatig ziekmelden van een leerling als zorg melden aan de leerplichtambtenaar of aan de schoolarts. Indien ouders weigeren naar de schoolarts te gaan bij frequent ziekteverzuim, is school verplicht dit aan de leerplichtambtenaar de melden. Onder frequent ziekmelden wordt verstaan 4x of meer per schooljaar. Een melding wordt alleen gedaan als het ziekteverzuim niet conform het ziektebeeld is.

Frequent te laat komen

School meldt regelmatig te laat komen bij de leerplichtambtenaar als een leerling regelmatig te laat komt, ook na herhaaldelijk aanspreken van ouders door school. Mocht een leerling 16x of meer te laat komen in een periode van 4 weken, dan valt dit verzuim onder de wettelijke meldplicht.

Luxeverzuim

De officiële benaming voor (ongeoorloofd) vakantieverlof wordt altijd aan de leerplichtambtenaar gemeld. Het maakt hierbij niet uit of het om 1 uur of enkele dagen gaat.

Ongeoorloofd verzuim

Ongeoorloofd verzuim is verzuim zonder geldige reden. Een geldige reden is bv. overmacht, een gewichtige omstandigheid of ziekte. School is verplicht ongeoorloofd verzuim te melden vanaf 16 uur lesuren binnen 4 aaneengesloten lesweken. Voor het basisonderwijs geldt dat 16 uur ongeveer overeenkomt met 5 dagdelen.

Verlof bij andere gewichtige omstandigheden

Onder 'andere gewichtige omstandigheden' vallen situaties die buiten de wil van de ouders en/of de leerling liggen en waarmee een kennelijk onredelijke situatie kan worden voorkomen. Voor bepaalde omstandigheden kan vrij worden gevraagd.
Hierbij moet gedacht worden aan:

 • een verhuizing van het gezin (ten hoogste 1 dag);
 • het bijwonen van een huwelijk van bloed - of aanverwanten t/m de 3e graad (ten hoogste 2 dagen);
 • ernstige ziekte van bloed - of aanverwanten t/m de 3e graad (altijd in overleg met de directeur);
 • overlijden van bloed - of aanverwanten in de 1e graad (ten hoogste 4 dagen), bloed - en aanverwanten in de 2e graad (ten hoogste 2 dagen), bloed - of aanverwanten in de 3e en 4e graad (1 dag);
 • viering van een 25-, 40 - of 50-jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig (huwelijks)jubileum van ouders of grootouders (ten hoogste 1 dag);
 • voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, een en ander voor zover dat niet buiten de lesuren kan geschieden;
 • bij bevalling van de moeder, voogdes;
 • bij calamiteiten, zoals brand (altijd in overleg met de directeur).

 

De volgende situaties zijn geen 'andere gewichtige omstandigheden':

 • familiebezoek in het buitenland;
 • vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding;
 • vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden;
 • een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan;
 • eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte;
 • verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn.

Vrijstelling van schoolbezoek

Voorbeelden van momenten waarop een leerling niet naar school hoeft, zijn:

een officiële religieuze feestdag;
een huwelijk in eerste of tweede lijn;
een begrafenis in eerste of tweede lijn.

Om hiervoor vrij te krijgen, moeten de ouders een vrijstelling van schoolbezoek aanvragen bij de schooldirecteur. Deze beoordeelt tot maximaal 10 schooldagen, en waar nodig in overleg met de leerplichtambtenaar, of er een gewichtige reden is voor verzuim. Als een leerling verzuimt zonder dat hiervoor een geldige reden is, als dit niet met de school is overlegd, of als de schooldirecteur de aanvraag heeft afgewezen, zijn de ouders van de leerling strafbaar.

Vrijstellingsaanvragen voor meer dan 10 dagen moeten bij de leerplichtambtenaar worden ingediend. Aanvraagformulieren voor een vrijstelling kunt u verkrijgen bij de directeur van de school van uw kind. Het ingevulde en ondertekende formulier kunt u samen met de benodigde verklaringen inleveren op school.

Verzuimregistratie

De school moet van alle ingeschreven leerlingen de aan - en afwezigheid bijhouden. Als een leerling van de basisschool verzuimt, waarschuwt de school de leerplichtambtenaar. In het verzuimprotocol staat vermeld wanneer de schooldirecteur verplicht is om schoolverzuim te melden. Wanneer de leerplichtambtenaar een melding van de school ontvangt, zoekt hij vervolgens uit waarom een kind niet op school is verschenen of regelmatig afwezig is.

Verzuimprotocol

In Nijmegen is een verzuimprotocol opgesteld waarin de gemeente met de schoolbesturen in het Primair Onderwijs afspraken heeft gemaakt over de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de uitvoering van de Leerplichtwet.

Leerplichtwet

Alle kinderen en jongeren in Nederland van 5 tot 16 jaar zijn verplicht om naar school te gaan, zo schrijft de Leerplichtwet voor. Soms is er een reden waarom ze (tijdelijk) niet naar school hoeven, bijvoorbeeld bij ziekte of verplichtingen die voortvloeien uit geloofsovertuiging of levensovertuiging.

Meer informatie

Meer informatie kunt u vinden in het Nijmeegs Verzuimprotocol Primair Onderwijs:

Ondertekend-verzuimprotocol-PO-feb.-20181.pdf

 

Bij de gemeente Nijmegen zijn meedere leerplichtambtenaren werkzaam.
Telefoonnr: 14 024
E-mail: leerplicht@nijmegen.nl

Indien u mailcontact wenst, kunt u het beste de website van uw woongemeente raadplegen voor het e-mailadres.

Ook voor contact met een leerplichtambtenaar buiten de regio Nijmegen, verwijzen we naar de website van uw woongemeente.

 

Ook op de website van de Rijksoverheid kunt u meer informatie vinden over leerplicht.

Rijksoverheid: leerplicht